• Pojeďte s námi na výlet
    Pojeďte s námi na výlet
  • Návštěva našich klientů na koncertu
    Pojďte s námi na koncert

Naše historie

Nezisková organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. vznikla z iniciativy zakládajících a dlouholetých členů organizační jednotky Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun a navazuje na jejich patnáctiletou historii a činnosti.

Nové Klubíčko bylo založeno dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dne 31.8.2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841.
Změna právní formy na zapsaný ústav od 1. 1. 2017 - zapsáno v rejstříku zapsaných ústavů vedeného Městským soudem, oddíl U vložka 510.

Zakladatelkou je dlouholetá ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 pracovníků, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.

V orgánech Klubíčka zasedly spolu s odborníky i matky postiženích dětí - zakladatelky ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun a dlouholeté členky jeho řídících orgánů. Nové Klubíčko tak navazuje na jejich společné patnáctileté působení v klubech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun. 

Tým naší obecně prospěšné společnosti má bohaté zkušenosti s vedením neziskové organizace, s budováním a provozováním centra sociálních služeb i se zajišťováním finančních prostředků na rozvoj a udržení činností.

Naší vizí je vybudování stabilní, nezávislé a konkurenceschopné neziskové organizace poskytující dětem a dospělým  se zdravotním postižením a seniorům komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, možnost přechodného ubytování i celoročního bydlení a nabídku pracovního uplatnění.

 

2017

1. 1. 2017 Rozšíření služeb o Týdenní stacionář
1. 1. 2017 Změna právní formy na zapsaný ústav od 1. 1. 2017 - zapsáno v rejstříku zapsaných ústavů vedeného Městským soudem, oddíl U vložka 510.

 

 

2014 - 2016

31. 7. 2016 Služby Klubíčka využívá 58 klientů z celé ČR. 58% klientů má 4. stupeň závislosti na péči, 27% klientů má 3. stupeň závislosti na péči a 22 osob je imobilních.
březen 2016  Klubíčko Beroun o.p.s. zakládá Sociální podnik Klubák, z. ú., který vytváří nová chráněná pracovní místa pro zaměstnance se zdravotním postižením. 
květen 2015 Rozšíření služeb o Asistovanou dopravu osob se zdravotním postižením a seniorů
květen 2015 Vybudování relaxačního koutku pro multismyslovou terapii snoezzelen v Penzionu Klubíčko na Vráži
2015 Pokračování realizace projektu "Beroun - Město bez bariér" - zmapováno celkem 72 objektů
březen 2014 Otevření částečně bezbariérového penzionu Klubíčko ve Vráži u Berouna - kapacita 13 lůžek + 4 přistýlky:
Zvýšení kapacity Odlehčovacích služeb a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením
Rozšíření nabídky terapií (perličková koupel, masáže, canisterapie, muzikoterapie)
Rozšíření nabídky volnočasových aktivit o pravidelné kroužky

 

2011 - 2013

2013 Klubíčko funguje jako sociální firma - přednostně zaměstnává osoby se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané. 
2013 Rozšíření služeb o pravidelné poskytování pobytových odlehčovacích služeb v sídle organizace na Tetíně  
2013 Zahájení realizace projektu "Beroun - Město bez bariér"
podzim 2012 Zaměstnání prvních 2 pracovníků 
2012 Zahájení poskytování registrovaných sociálních služeb:
Odlehčovací služby
Sociálně aktivizační služby pro OZP
Osobní asistence
2011 Pořádání integrovaných rodinných pobytů s dětmi, mladistvými a dospělými se zdravotním postižením a jejich sourozenci.
2011 Klubíčko vedou dobrovolníci z řad rodičů postižených dětí, akce dobrovolnicky zajišťují studenti

31. 8. 2011

Rodiče postižených dětí zakládají novou neziskovou organizaci - obecně prospěšnou společnost Klubíčko Beroun, o. p. s.

 

2006 - květen 2011

 
31. 5. 2011

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun disponuje majetkem v pořizovací ceně cca 3 500 000 a rezervním fondem ve výši cca 940 000 Kč. Provozuje Integrační centrum KLUBíčko v Komunitním centru v Berouně - komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a integrovaných volnočasových aktivit pro cca 70 klientů ročně a zaměstnává cca 50 pracovníků.

Od 1. 2. 2012 toto zařízení v Komunitním centru Beroun provozuje společnost Dobromysl, o. p. s. (IČ 24198412, sídlo Bezručova 928, 266 01  Beroun). Představiteli společnosti Dobromysl o. p. s. jsou bývalí zaměstnanci ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, kterým se podařilo prosadit změny ve vedení organizace a převést toto fungující zařízení do své nově vzniklé o.p.s.

1. 9. 2006 Otevření integračního centra KLUBíčko v Komunitním centru Beroun, rozšíření dosavadních činností o:
Týdenní stacionář,
Denní stacionář,
Sociálně terapeutickou dílnu,
Odlehčovací služby,
Pravidelnou rehabilitaci a jiné terapie (perličková koupel, masáže, snoezzelen, motomed,...),
Bezbariérovou dopravu klientů,
Integrované zájmové kroužky,
Pobyty a jiné volnočasové aktivity pro pečující osoby.
21. 8. 2006
- 20. 2. 2008
Realizace projektu Zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloužením, zajištění vzdělávacích programu, rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb IC Klubíčko (podpořen z programu OP RLZ částkou 600 000 Kč)
14. 6. 2006
– 13. 6. 2007
Realizace projektu Prevence syndromu vyhoření u pečující osoby (podpořen z programu: Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska částkou € 55 501)
1. 5. 2006
– 30. 4. 2008
Realizace projektu „Rozšíření sociálních služeb Integračního centra Klubíčko“ (podpořen z programu SROP částkou 19 795 059,56 Kč)

 

2003 - 2005

2005 Spolupráce s městem Beroun při přípravě projektu výstavby Komunitního centra, aktivace partnerů projektu a dalších poskytovatelů sociálních služeb.
2004 Iniciování zahájení  procesu Komunitního plánování sociálních služeb města Berouna (KPSS) ve spolupráci s Odborem sociálních služeb a zdravotnictví městského úřadu v Berouně. 
2003 Rozšíření stávající činnosti o terapie, pravidelné časové aktivity pro postižené děti včetně dopravy účastníků
září 2003 Klubíčko se stěhuje do nových větších prostor v ZŠ na Wagnerově náměstí.

 

2000 - 2002

2001 Zahájení poskytování sociálních služeb:
Poradna pro rodiny s postiženými dětmi
Poskytování asistence pro postižené děti ve školách
Pořádání integrovaných táborů pro děti se zdravotním postižením a s dlouhodobými zdravotními problémy a zdravé děti
září 2000 Založení Informačního centra Naděje v budově Medicentra Beroun, zaměstnání prvního pracovníka

 

1997 - 1999

1999 Prosazování legislativních změn zlepšujících život zdravotně postižených a jejich rodin.
1999 Akce Laik – organizace celorepublikové ankety s cílem přizpůsobit kompenzační pomůcky zdravotně postiženým dětem 
1999 Spolupráce při vzniku speciální třídy pro děti s nejtěžším postižením při MŠ Pod Homolkou v Berouně 
1997 Klubíčko Beroun vedou dobrovolníci z řad rodičů postižených dětí, kteří pořádají kurzy, přednášky, besedy pro rodiny postižených dětí a pobyty pro rodiny s postiženými i zdravými dětmi. 

12. 4. 1997

24 rodin s postiženými dětmi zakládá berounský klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klubíčko Beroun