• Pojeďte s námi na výlet
  Pojeďte s námi na výlet
 • Návštěva našich klientů na koncertu
  Pojďte s námi na koncert

Projekty našeho týmu realizované v období 1997 - 2011

Aktivity realizované v době našeho působení v řídících orgánech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Klubíčko Beroun, na něž navazujeme:

 • 12. dubna 1997
  24 rodin s postiženými dětmi založilo berounský klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun.
 • 1997 – 2000
  Organizování akcí pro rodiny s postiženými dětmi, vzdělávání rodičů postižených dětí (přednášky odborníků, besedy apod.), zajištění informací pro rodiny s postiženými dětmi.
 • Podzim r. 2000
  Založení Informačního centra Naděje v budově Medicentra, zaměstnání prvního placeného zaměstnance.
  2001 – 2003
  Rozšíření stávajících aktivit o poskytování sociálních služeb – poradny pro rodiny s postiženými dětmi, osobní asistenci pro postižené děti ve školách, pořádání táborů pro samotné postižené děti a děti s dlouhodobými zdravotními problémy.
 • 2003 – 2006
  Přestěhování do větších prostor a rozšíření stávajících činností o terapie, pravidelné volnočasové aktivity pro postižené děti (kroužky), pořádání integrovaných víkendových pobytů a táborů pro samotné postižené, dlouhodobě nemocné i zdravé děti.
 • 1. 5. 2006 - 30. 4. 2008
  Zpracování a realizace projektu „Rozšíření sociálních služeb Integračního centra Klubíčko“, který byl podpořen z programu SROP částkou 19.795.059,56 Kč.
  Realizací projektu se podařilo rozšířit činnosti IC KLUBíčko Beroun a vrátit na trh práce osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a vytvořit nová pracovní místa pro zdravotně postižené a další osoby ohrožené sociálním vyloučením, které ztratily nebo vůbec neměly pracovní návyky.
 • 14. 6. 2006 – 13. 6. 2007
  Zpracování a realizace projektu „Prevence Syndromu vyhoření u pečující osoby”, který byl podpořen z programu: Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska částkou 55.501 €.
  Realizací projektu se podařilo poskytnout pečujícím osobám čas k regeneraci sil, aktivnímu i pasivnímu odpočinku, relaxaci a nabídnutí možnosti vzdělávání a dalšímu zapojení do běžného života apod. jako prevenci syndromu vyhoření.
 • 21. 8. 2006 - 20. 2. 2008
  Zpracování a realizace projektu „Zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením, zajištění vzdělávacích programů, rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb IC Klubíčko”, který byl podpořen z programu: OP RLZ částkou 600.000 Kč.
  Realizací projektu se podařilo zajistit vzdělávání pro pečující osoby a zdravotně postižené lidi v oblasti získání pracovních návyků počítačové gramotnosti a komunikačních dovedností, zajistit vzdělávání manažerského týmu v oblasti týmové spolupráce a nastavení vnitřních procesů organizace.
 • 1. září 2006 - dosud
  Otevření a provozování Integračního centra KLUBíčko v Komunitním centru Beroun.
 • Září 2009
  Z finančních a organizačních důvodů dochází k oddělení volnočasových aktivit od sociálních služeb. Vzniká nový klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, .o.s. Uzlík Beroun jako rodičovské sdružení fungující na dobrovolnické bázi, který přebírá od Klubíčka pořádání volnočasových aktivit pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením.
  V ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun zůstávají zaměstnanci organizace a klub se zaměřuje na poskytování sociálních služeb
 • 2009 – 2010
  Zapojení do projektu KPMG ROK společně - KROK dopředu - vítězství v hlasování zaměstnanců KPMG naší organizaci přineslo roční spolupráci a možnost vzdělávání a konzultací s odborníky z této renomované firmy.

 

 • K 31. 5. 2011 disponovala Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klub Klubíčko Beroun majetkem v pořizovací ceně cca 3.500.000 Kč a Rezervním fondem ve výši cca 940.000 Kč.
 • V období 12. 4. 1997 - 31. 5. 2011 Klubíčko čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.
  Výstupem těchto projektů bylo vybudování Integračního centra Klubíčko (v budově Komunitního centra Beroun, Bezručova 928), kde Klubíčko poskytovalo komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně a zaměstnávalo cca 50 osob.
  Od 1. 2. 2012 toto zařízení v Komunitním centru Beroun provozuje společnost Dobromysl, o. p. s. (IČ 24198412, sídlo Bezručova 928, 266 01  Beroun). Představiteli společnosti Dobromysl o. p. s. jsou bývalí zaměstnanci ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, kterým se podařilo prosadit změny ve vedení organizace a převést toto fungující zařízení do své nově vzniklé o. p. s.
  V červnu roku 2014 ukončila Dobromysl o.p.s. provoz jediného Týdenního stacionáře v našem regionu a omezila i provoz pobytových odlehčovacích služeb na cca 30 dnů v roce.
  Bylo tak zrušeno jediné pobytové zařízení v našem regionu, které více jak 8 let poskytovalo péči imobilním klientům s těžkým kombinovaným postižením.
  Klienti s těžkým zdravotním postižením tak přišli o své zázemí, které pro ně jejich rodiče vybudovali.

 

 

Výsledky spolupráce s jinými subjekty v době našeho působení v jejích orgánech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Klubíčko Beroun

 • 1999
  Spolupráce při vzniku speciální třídy pro děti s nejtěžším postižením při Mateřské škole Pod Homolkou v Berouně, zajištění finančních prostředků na vybavení třídy pomůckami
 • 1999
  Akce Laik - zorganizování celorepublikové ankety s cílem přizpůsobit kompenzační pomůcky zdravotně postiženým dětem. Od roku 2002 jsou i díky přispění Klubíčka na trhu k dostání výrobky upravené pro potřeby těžce postižených dětí hrazené zdravotními pojišťovnami
 • 2001 – 2007
  Prosazování legislativních změn zlepšujících život zdravotně postižených a jejich rodin
 • 2003
  Spolupráce při přípravě podmínek pro poskytování služeb z řad nestátních neziskových organizací na území Středočeského kraje. V říjnu 2003 vznikla Asociace nestátních neziskových organizací poskytujících na území Středočeského kraje sociální, sociálně-zdravotnické a vzdělávací služby, která mimo jiné zprostředkovává komunikaci mezi krajským úřadem a neziskovými organizacemi.
 • 2004 – 2006
  Spolupráce s Odborem sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu v Berouně v oblasti koordinace procesu přípravy Komunitního plánování sociálních služeb města Berouna (KPSS), zmapování potřeb občanů, zpracování mapy služeb a adresáře poskytovatelů (2004), iniciování vzniku pracovního místa koordinátora KPSS – toto pracovní místo bylo zřízeno od března 2006).
 • 2005
  Spolupráce s Městem Beroun při přípravě projektu výstavby Komunitního centra, aktivace partnerů projektu a dalších poskytovatelů sociálních služeb
 • 2006 – dosud
  Činnosti v Koordinační skupině Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun