Dětská skupina

MiniŠkolka Klubíčko je adaptační skupina pro ukrajinské předškoláky ve věku od 3 do 6 let.

Po dohodě s Městem Beroun a okolními obcemi provozujeme od 13. 6. 2022 Adaptační skupinu pro předškolní děti                z Ukrajiny dle legislativy MŠMT.

Koncepce zařízení vychází z rámcového vzdělávacího programu    a je zaměřena zejména na:

  • výuku českého jazyka
  • výchovné a vzdělávací činnosti (pracovní, výtvarná, hudební          a tělesná výchova)
  • vycházky a sportovní aktivity
  • kulturní aktivity
  • volnočasové aktivity na herně a hřišti

Cílem adaptační skupinky je:

  • pomoci snížení negativních dopadů spojených s válečným konfliktem
  • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí
  • podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
  • rozvoj sebeobsluhy, sebeuvědomění a rozvoj komunikačních dovedností dětí tak, aby byly připravené na nástup do českých škol

Dalším cílem je nabídnout takový rozsah provozní doby, jaký umožní jejich matkám nalézt plnohodnotné pracovní uplatnění odpovídající jejich kvalifikaci.


Pravidelné aktivity:

Dílničky:   
Kuchaříci:

Zpívánky:

Tanečky:

Sportíček:

Výtvarné a pracovní činnost s dětmi, z různých materiálů včetně přírodnin. Rozvoj jemné motoriky, fantazie a tvůrčího cítění.
Polytechnická výchova s cílem rozvíjet psychomotorickou zručnost a sebeobsluhu.
Hravou formou trénujeme paměť, rytmus, logopedii, vše za doprovodu hudebních nástrojů.
Navozujeme dobrou náladu, vyjadřujeme vlastní pocity za pomoci tance.
Sportovní aktivity, turnaje.

Cílem všech těchto aktivit je podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptaci, socializaci, duševní pohodu   a duševní zdraví dětí cizinců1 od 3 do 6 let migrujících z Ukrajiny a snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, které pobývají v ČR


Adresa provozovny:
Havlíčkova 106, Beroun, Centrum (pronájem komerčních prostor)
Provozní doba AS/UA:
každý všední den od 7:30 do 17:30 (rozšířená provozní doba podpoří rovné příležitosti ukrajinských žen při uplatnění na trhu práce).
Okamžitá kapacita:
12 dětí z Ukrajiny ve věku 3 - 6 let