SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

Službu poskytujeme všem, kteří chtějí využívat naši nabídku vzdělávání, terapií, kroužků a výletů nebo se chtějí naučit zvládat běžné domácí práce a posílit tak svou samostatnost a soběstačnost a zároveň být v kontaktu s dalšími lidmi v podobné situaci.

Službu poskytujeme v Penzionu Klubíčko Vráž nebo na různých pobytových akcích.

Cíl služby

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (OZP) je pomocí široké nabídky vzdělávacích
a volnočasových aktivit
vytvářet klientům podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu. Poskytují klientovi prostor pro seberealizaci, posilují jeho samostatnost a soběstačnost a pomáhají mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem
k jeho potřebám.

Cílová skupina

Děti, mladiství, dospělí a senioři s různými typy a stupni zdravotního postižení ve věku 1 – 64 a více let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Provozní doba poskytování služby

Ambulantní forma

 • Každý všední den od 7:00 do 19:00 hod.
 • Službu je možné využívat pravidelně dle rozpisu i nárazově.

Terénní forma

 • V předem stanovených termínech. 
 • Na integrovaných volnočasových akcích organizovaných NNO Klubíčko Beroun, z.ú.
  (výlety, tábory a jiné pobyty).

Aktivizační programy

 • Klienti si dle svého zájmu vyberou z nabídky kroužků a terapií. Tyto jsou zaměřeny na vzdělávání, nácvik praktických dovedností
  včetně sebeobsluhy
  , zlepšení motoriky a fyzické kondice a rozvoj sociálních dovedností.
 • Klienty učíme pracovat s internetem, cestovat MHD, nakupovat a hospodařit s penězi a obstarávat osobní záležitosti. Snažíme se, aby byli aktivními účastníky všech jednání.
 • Nabízíme řadu integrovaných volnočasových aktivit a pobytů pro klienty, jejich rodiny i širokou veřejnost.

Tréninkové pracoviště 

 • Klienti v tréninku pracují pod vedením Job-asistenta v provozním zázemí Klubíčka. Osvojují si zde základní pracovní návyky a jednoduché pracovní činnosti (nákupy potravin a příprava jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně, úklidy společných prostor, praní a žehlení, péče o květiny a zahradu, drobné údržbářské práce…). Podle svého zájmu se klienti zaměřují i na výrobu drobných dárkových předmětů.

 • Absolventi tréninkového pracoviště mohou být v budoucnosti zaměstnáni v našem Sociálním podniku Klubák, z.ú., na chráněném či volném trhu práce

Informace ke stažení

Kontakt

Sociální pracovník/ Metodik
Mgr. Barbora Strnadová

sluzby@klubickoberoun.cz
+420 601 097 477

Kontaktujte nás kdykoliv emailem nebo telefonicky 
v pracovní dny v době od 8:30 hod do 17:00 hod.